Cart 0
0,00 

Obchodné podmienky

Informačné upozornenie pre návštevníkov stránky Afroplants.EU

Produkty v ponuke uvedené na tejto stránke sú 100% (percentne) prírodné, pričom sú určené pre ďalšie spracovanie. Máme za to, že zákazníci majú kvalitné odborné znalosti o ponúkaných produktoch ako i možnostiach ich ďalšieho použitia. To je zároveň dôvod prečo sú stránky určené len pre záujemcov s vekom nad 18 rokov.

S prihliadnutím na druhy a vlastnosti ponúkaných prírodných produktov ako i možnosti ich využitia, údaje ktoré sú uvedené na týchto stránkach majú len informatívny charakter a preto sa nemajú považovať za návod na použitie.

Za prípadné ďalšie nesprávne použitie, alebo využitie tovarov ponúkaných na tejto stránke nepreberáme zodpovednosť.

Vlastníkom internetových stránok AFROPLANTS.EU je spoločnosť INCOFOR SK, s.r.o.

So sídlom: Račianska 151, 834 16 Bratislava, Slovenská republika, Obchodný register: Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka: 40195/B,  IČO: 36292117, DIČ: 2022182162

 

I. OBJEDNÁVANIE TOVARU

I/1.   Objednať tovar si môžete priamo v našom internetovom obchode www.afroplants.eu – online,  alebo telefonicky na telef. čísle 0908 607 563, Po-Pia 08:00-16:00, avšak objednávať môžu len plnoleté osoby strašie ako 18 rokov.

I/2. Pred vykonaním objednávky je potrebné previesť registráciu zákazníka, následne môžeme prejsť k objednávaniu tovaru. Doporučujeme si zaznamenať prihlasovacie údaje (e-mailovú adresu a heslo) na bezpečné miesto.

I/3. Po vykonaní objednávky, zákazník obdrží informáciu o zaregistrovaní objednávky v našom systéme a jej následnom  spracovaní.

 

II. ZMLUVA O KÚPE TOVARU ( KÚPNA ZMLUVA)

 II/1.   Zmluva o kúpe tovaru nadobúda platnosť a je účinná v čase dodania (dohodnutým spôsobom) a prevzatím tovaru kupujúcim.

II/2. Za návrh kúpnej zmluvy sa považuje vyplnená objednávka

II/3. Kvalita produktov a ich vlastnosti, ktoré sú uvádzané ako súčasť reklamy na tejto stránke, musia byť v súlade s dodaným tovarom pre kupujúceho.

II/4. Ak by tovar vykazoval známky poškodenia, alebo by nezodpovedal kvalite a podmienkam uvedeným v zmluve, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru v súlade so zmluvou, alebo zľavu z ceny tovaru, alebo odstúpenie od zmluvy.

Tieto podmienky neplatia ak kupujúci v rozpore so zmluvou vedel pred, alebo v čase prevzatia tovaru, alebo tento rozpor so zmluvou sám spôsobil.

Nesúlad so zmluvou, ktorý by sa prejavil od 6 mesiacov od prevzatia tovaru ak to nie je v rozpore s povahou produktu, alebo sa nepreukáže opak, bude považovaný za nesúlad už existujúci pri jeho prevzatí.

 

III. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (ZRUŠENIE ZMLUVY)

III/1. V zmysle ustanovenia 353 odstavec 8. z č. 40 1964 zb. občiansky zákonník a jeho platných dodatkov, nie je možné odstúpiť od zmluvy za dodaný tovar, ktorý by bol upravený podľa návrhu kupujúceho, ako i tovar ktorý by podľa svojej povahy podliehal za určitých podmienok k rýchlemu znehodnoteniu

III/2. V prípade ak kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ako je uvedené v odstavci III/1. , alebo v prípade podobnej povahy tovaru, môže kupujúci podľa §53 odstavec 7. Občianskeho zákonníka a jeho platných dodatkov od zmluvy odstúpiť do 14 dní po prevzatí tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim je povinnosť kupujúceho preukázateľne doručiť predávajúcemu v lehote do šesnástich dní od doručenia a prevzatia tovaru na e–mailovú adresu „info@afroplants.eu“.

V písomnom návrhu je potrebné uviesť : Jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa, číslo objednávky a žiadam o navrátenie úhrady za tovar na účet (číslo účtu a kód banky) s dátumom a podpisom odstupujúceho.

III/3. Odstúpenie  od zmluvy v zmysle odstúpenia III/2. bude zmluva považovaná za zrušenú. Kupujúci je povinný predávajúcemu tovar vrátiť a to do 10 pracovných dní od doručenia správy o odstúpení od zmluvy, pričom v prípade nedodržania uvedenej lehoty má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu „ 2 Eurá“ za každý deň omeškania, najviac však do výšky kúpnej hodnoty tovaru.

Tovar, ktorý bude vrátený, musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený spolu s dokladom o úhrade.

III/4. Predávajúci je oprávnený do 14 dní od doručenia tovaru kupujúcim v zmysle podmienok uvedených v odseku III/3. preniesť posúdenie stavu tovaru.

III/5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle &53 odstavec 7. Občianskeho zákonníka a jeho platných dodatkov a v zmysle toho predávajúci vráti kupujúcemu preukázanú finančnú čiastku, tak prepravných nákladov predávajúci vráti kupujúcemu preukázanú finančnú čiastku do 21 dní od skončenia lehoty na preskúšanie vráteného tovaru.

Pri vrátení tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vrátiť ihneď finančnú čiastku za tovar ak sa tak rozhodne.

Vrátiť finančnú čiastku kupujúcemu je predávajúci povinný najneskôr do 21 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o kúpe tovaru na účet určený kupujúcim.

III/6. V prípade, že produkt, ktorý bude na základe odstúpenia od zmluvy kupujúcim predávajúcemu vrátený v stave poškodenom (čiastočne spotrebovanom) predávajúcemu vzniká nárok na úhradu škody ktorá mu vznikla voči kupujúcemu. Ak predávajúcemu vznikne nárok na náhradu škody pri poškodení vráteného tovaru, môže predávajúci tento nárok započítať voči nároku kupujúceho na  vrátenie finančnej čiastky ktorú za tovar zaplatil. Predávajúci je tiež oprávnený na zmluvnú pokutu, je oprávnený urobiť zápočet voči nároku kupujúceho (vrátenie kúpnej ceny pri odstúpení do zmluvy).

 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY (SPÔSOBY PLATIEB)

IV/1.  Dodanie tovaru  „  NA DOBIERKU“

Pri tomto spôsobe kupujúci vykoná úhradu v čase doručenia tovaru.

IV/2.  Bezhotovostnou platbou na účet :

Názov a adresa banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, a.s.

Kód banky: 7500

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK15 7500 0000 0040 1944 0768

IV/3.  Pri platbe vopred, na účet predávajúceho je tovar odosielaný ihneď po nabehnutí uhradenej čiastky na účte predávajúceho uvedenom v odseku IV/2.

Pri úhrade je potrebné uviesť variabilné číslo, ktoré je zhodné s číslom objednávky, konštantný symbol 0308, a sumu v EUR (celkova suma objednaného tovaru vrátane dopravy). Ak objednávka nebude do 15 dní uhradená na účet uvedený v odseku IV/2, bude objednávka stornovaná. Ak by v objednávke zo strany kupujúceho boli zvláštne požiadavky, ktoré v tejto zmluve nie sú uvedené a predávajúci ich nebude môcť splniť, bude toto predmetom osobitného jednania medzi oboma stranami, pričom v takomto prípade kupujúci požaduje platbu vopred po potvrdení objednávky.

IV/4.  Platba kartou: Visa, MasterCard, Maestro, Union Pay

 

V. ZĽAVY PRI KÚPE PRODUKTOV AFROPLANTS

V/1 Zľavy pre klientov s vyšším obratom budú stanovené v rámci individuálneho prejednania.

 

VI. DODANIE A EXPEDOVANIE TOVARU

VI/1 Po obdržaní objednávky v priebehu 2 dní je tovar v rámci zmluvy expedovaný a v prípade platby vopred expedovanie tovaru prebehne do dvoch dní od nabehnutia finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

VI/2 Ak by sme  z akéhokoľvek dôvodu nemohli tovar vyexpedovať do 14 dní od prijatia objednávky , tak sa bude na dodávaný tovar vzťahovať 10% zľava, pričom, zákazníka budeme neodkladne informovať o termíne predpokladanej expedície.

VI/3 Zásielková služba je vykonávaná spoločnosťou Packeta.

VI/4 Pri zásielkach mimo územia Slovenskej republiky je potrebné individuálne jednanie.

 

VII. POŠTOVNÉ

VII/1 Poštovné pripočítame ku cene dodávaného tovaru.

VII/2 Poštovné  na adresu je 3,99 EUR, keď objednávka presahuje 60 EUR zásielka je bez účtovania poštovného (v rámci Slovenska).

VII/3 Poštovné  cez spoločnosť Packeta  je 1,99 EUR, keď objednávka presahuje 30 EUR zásielka je bez účtovania poštovného (v rámci Slovenska).

VII/4 Príplatok za platbu pri doručení (dobierku) je 0,99 EUR.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VIII/1.  S osobnými údajmi, ktoré budú získané v rámci zmluvných a dodávateľsko – odberateľských vzťahov nakladané v zmysle platných právnych zákonov „O ochrane osobných údajov“.

VIII/2. Osobné údaje ako dôverné budú použité výhradne vo vzájomnom dodávateľsko – odberateľskom a zmluvnom vzťahu a budú plne zabezpečené proti zneužitiu.

 

IX. BALENIE PRODUKTOV

IX/1.  Dodávanie produktu je výhradne v obaloch určených a certifikovaných pre potravinárske účely. Základné balenie je buď priehľadné (transparentné ) alebo nepriehľadné a to podľa charakteru dodávaného produktu. Sáčky sú opatrené zipovým uzáverom a podľa potreby zatavené. Na zásielku sú sáčky s produktom ku klientovi odosielané v nepriehľadnej protinárazovej obálke.

IX/2. Naše produkty sú určené odbornej verejnosti k ďalšiemu spracovaniu, použitiu a využitiu ako i ostatným klientom starším ako 18 rokov.

IX/3. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky, na našich produktoch neuvádzame návody na používanie prípadne iné využitie, nakoľko sa zaoberáme hlavne predajom produktov prirodzeného a hlavne rastlinného charakteru.

IX/4. Máme za to, že je prístupné dostatočné množstvo odbornej literatúry, kde je presne definované používanie, využívanie a prípadne návody na užívanie, ako i odkazy na iné stránky, ktoré sú uvedené z dôvodu nasmerovania klienta ku informáciám, ale za obsah ktorých nepreberáme zodpovednosť (sú len informatívne ) a nemožno ich brať ako návod na použitie zo strany dodávateľa.

IX/5. Príprava a úprava našich produktov prebieha na  vysokej odbornej úrovni v spolupráci s Výskumným ústavom potravinárskym. Úprava prípadne ďalšie prípravné fázy až do odoslania produktu klientovi prebiehajú pri dodržiavaní zásad pre potravinársku výrobu.

IX/6.  Väčšina produktov, ktoré ponúkame sú z oblasti prírodných podmienok nezaťažených kontaminátmi. Väčšina produktov je pestovaná pod našim odborným dohľadom ako i vyberanie suroviny. Ďalšia príprava je tiež pod našim dohľadom.

 

X. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

X/1. Pri dodaní tovaru prepravcom si kupujúci prekontroluje neporušenosť obalu dodávaného tovaru. Ak kupujúci zistí prípadné porušenie obalu, ihneď to oznámi prepravcovi a ak je obal porušený tak nemusí od prepravcu zásielku prevziať. Reklamovanie poškodenia obalu po prevzatí zásielky môže byť spochybnené.

X/2. Ak by kupujúci zistil poškodenie alebo inú vadu na tovare, je potrebné aby neodkladne, hlavne písomne na adresu alebo e – mailom, kde je potrebné uniesť čo je zo strany klienta uplatňované a číslo faktúry, alebo objednávky.

X/3. Pri prípadnej reklamácii je potrebné doručiť tovar na adresu predávajúceho:
INCOFOR SK, s.r.o., Račianska 151, 834 16 Bratislava. Dobierkové zásielky nebudú predávajúcim preberané.

X/4. Po doručení reklamácie kupujúcim predávajúcemu, bude kupujúcemu e – mailom odoslaný neodkladne Protokol o reklamácii a vadách tovaru, ktorý bude opatrený číslom, potrebným na uvádzanie pre ďalšiu komunikáciu.

X/5. Po fyzickom prevzatí reklamovaného tovaru predajca do pätnástich dní uvedený tovar preskúma.

X/6. Reklamácia bude vybavovaná neodkladne v dohodnutom termíne, najneskôr však do tridsaťpäť dní od prijatia reklamácie predajcom. Pri prípadnom nedodržaní reklamačnej lehoty predajcom vzniká klientovi nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od zmluvy s príslušnými náležitosťami.

X/7. Ak bude reklamácia oprávnená, kupujúcemu vznikne okrem iného i nárok na vrátenie poštovného v zdokladovanom objeme.

X/8. Ak by sa reklamácia uhrádzala ako  neoprávnená, nevznikne ani jednej zo strán nárok na vrátenie nákladov súvisiacich s vybavovaním reklamácie.

X/9. V prípade preukázateľného nároku v súvislosti s reklamovaným tovarom bude klientovi do pätnástich dní od vybavenia reklamácie vrátená na bankový účet, ktorý si klient uvedie, suma prislúchajúca k tovaru. Vybavenie reklamácie bude klientovi oznámené e – mailom neodkladne po vybavení.

 

XI. OSTATNÉ

Všetky ďalšie prípadné požadované informácie budú zodpovedané formou e–mailu na adrese info@afroplants.eu alebo telefonicky na telefonnom čísle +421 908 607 563. Obchodné podmienky tu uvedené sú platné od 14.03.2022 až do ich prípadnej oznámenej zmene na tomto mieste.